Registre d'usuari / entitat

Introdueix les teves dades per obrir un nou compte.

* Camps obligatoris

Nom / Raó social *
Cognoms
DNI o NIE (ex. 12345678A, sense espais ni guions) *
Correu electrònic *
Reescriu el teu correu electrònic *
Contrasenya *
Confirma la contrasenya *
He llegit i accepto els termes i condicions que aquí s'exposen *

Les seves dades seran tractades per a donar resposta a la seva consulta, petició o sol·licitud. El Responsable de Tractament és l'Ajuntament de Girona. Per a més informació i per a exercir els seus drets pot consultar la informació legal del web.

AVÍS LEGAL SOBRE LES CONDICIONS D’ÚS, PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ DE L‘AJUNTAMENT DE GIRONA

 

 

Les persones que accedeixin a aquesta plataforma es comprometen a acceptar i complir tot allò que preveu aquest avís legal i el conjunt de les disposicions aplicables, així com a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il·legal o contrària a la bona fe i a l’ordre públic.

 

 

 1. Àmbit d’aplicació de les condicions d’ús

 

Les condicions d’ús per a la participació en aquest portal vinculen a totes les persones que facin les seves aportacions en aquest lloc web. Per aquest motiu, per a participar cal registrar-se i acceptar aquestes condicions.


L'Ajuntament de Girona es reserva la facultat de modificar les condicions d'ús del portal de participació (d'ara endavant el Portal), l'última versió del qual es publicarà en aquest lloc web.

 

 

 1. Objectiu de la iniciativa

 

A través del Portal es pretén fomentar la participació ciutadana en la gestió de la ciutat, implicant-la en la generació d'idees i propostes noves i viables amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida. L’objectiu és dotar a la ciutadania d'un instrument per aportar opinions, debatre i valorar accions municipals i ciutadanes en favor del bé comú.

 

 

 1. Qüestions generals sobre la participació al Portal

 

Hi pot participar qualsevol persona física a partir de 12 anys, que estigui empadronada a la ciutat de Girona i que s'hagi registrat prèviament al Portal.

 

Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús, la persona registrada declara que té 12 anys o més. Els majors d'edat a càrrec dels menors són els responsables de l'actuació que tinguin aquests en el Portal.

 

No existeix cap limitació quant al número de propostes a presentar pels participants. Es recomana escriure una descripció breu i precisa quan s’introdueixi el títol de la proposta, a la qual també s’hi poden adjuntar imatges.

 

 1. Obligacions de les persones usuàries del Portal

 

El Portal de participació és un punt de trobada que té l’objectiu de compartir i valorar propostes relacionades amb la millora de la ciutat i les persones usuàries estan obligades a fer-ne un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

 

L'Ajuntament de Girona no és responsable de l'ús incorrecte del Portal que en facin les persones usuàries o dels continguts que hi aportin. Cada persona és responsable d’utilitzar-lo correctament, així com de la legalitat dels continguts i de les opinions que hi hagi compartit.

 

L'Ajuntament de Girona es reserva el dret a limitar l'accés al Portal d’opinions, informacions, comentaris o documents que les persones usuàries vulguin incorporar, i pot instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb la finalitat de preservar l'objectiu fonamental del Portal.

 

D'acord a la normativa legal vigent, queda prohibida la utilització del Portal amb finalitats diferents a les de debatre, compartir i valorar propostes, i específicament:

 

 • Compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals de l'honor, de la imatge i la intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.

 

 • Compartir dades de caràcter personal (noms, fotografies, etc.) de tercers sense haver obtingut l'oportú consentiment dels seus titulars.

 

 • Compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, els drets de propietat industrial i intel·lectual o les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

 

 • Reproduir, distribuir o compartir continguts, informacions o imatges que hagin estat posades a disposició per altres usuaris sense l'autorització expressa d'aquests.

 

 • Utilitzar els continguts amb finalitats de publicitat.

 

En cas que es produeixi alguna d’aquestes infraccions o algun altre ús indegut del Portal, l'Ajuntament de Girona es reserva també la potestat de suspendre temporalment l'activitat d’aquest participant, d’inhabilitar o d’eliminar el seu compte i/o d’esborrar el seu contingut, sense perjudici d'altres responsabilitats que puguin ser reclamades. 

 

En cas que el contingut introduït per alguna persona inclogui un enllaç a un altre lloc web, l'Ajuntament de Girona no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys o perjudicis derivats de l'accés a aquest enllaç o als seus continguts.

 

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que se’n puguin derivar. L'Ajuntament de Girona no serà responsable de l'ús indegut del Portal o dels continguts que s’hi comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona faci de les idees aportades, ni sobre la idoneïtat d'aquestes idees, ni sobre els resultats que se’n derivin.

 

En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre les persones participants en el lloc web i/o en un tercer, l'Ajuntament de Girona queda exempt de tota responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de la naturalesa que sigui que estiguin relacionats d’alguna manera amb aquest litigi.

 

 

 1. Ús del Portal

 

Les persones participants poden accedir i navegar pel Portal lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin realitzar alguna acció que impliqui la creació o el suport d'una proposta, caldrà que introdueixin les seves credencials per a l'obtenció de les quals serà necessari registrar-se prèviament. El registre, que permetrà participar en qualsevol dels mòduls de l'aplicació, s’ha de realitzar introduint com a mínim les dades següents:

 

 • Nom d'usuari o usuària
 • Correu electrònic
 • Número de document d’identitat
 • Acceptació de les condicions d'ús del Portal

 

El nom d'usuari o usuària permet identificar el compte i les contribucions al Portal, però no a la persona titular de les dades. Aquest nom no ha de correspondre obligatòriament amb la identificació del titular i, per tant, no tindrà la consideració de dada de caràcter personal.

 

En cas que l'usuari o usuària opti per crear un nom que correspongui amb les seves dades reals i que, en conseqüència, pugui ser possible identificar a la persona titular de les dades, amb l’acceptació d’aquestes condicions d’ús declara que assumeix tots els riscos que pugui comportar i que eximeix l'Ajuntament de Girona de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest fet.

 

L'usuari o usuària es fa responsable de la veracitat de la informació utilitzada per al registre. En cas que l'usuari o usuària comuniqui dades de tercers, amb l’acceptació d’aquestes condicions d’ús declara que té el consentiment exprés del titular de les dades per cedir-les a l'Ajuntament de Girona.

 

La persona usuària podrà interactuar amb l'eina intervenint en els diferents mòduls de participació que l'Ajuntament de Girona pugui incorporar al Portal.

 

 

 1. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones usuàries

 

Aquestes condicions regulen els termes aplicables al contingut enviat pels usuaris o usuàries del Portal a través del formulari corresponent. Les condicions s'apliquen tant al contingut inicialment remès al Portal com a qualsevol contingut que s'enviï amb posterioritat o es manifesti a l'Ajuntament de Girona:

 

 • A. Confidencialitat: Les dades de caràcter personal són confidencials per al públic en general. El contingut de les propostes es publica amb el nom d'usuari.

 

 • B. Procediment: En el cas que l'Ajuntament de Girona estigui interessat en el contingut tramès per la persona usuària, es pot posar en contacte amb ella per sol·licitar-li informació addicional. Aquesta informació (exceptuant les dades de caràcter personal) tindrà el caràcter de no confidencial, sense perjudici que, en el cas que les parts considerin la necessitat d'intercanviar informació de caràcter confidencial, se signi el corresponent acord de confidencialitat o autorització de cessió de dades.

 

L'Ajuntament de Girona es reserva el dret de no contactar amb les persones usuàries que li hagin remès el contingut. Tot això sense perjudici de l'establert a l'apartat relatiu a "Drets de propietat intel·lectual i industrial".

 

L'Ajuntament de Girona no adquireix cap compromís amb les persones usuàries amb qui discrecionalment pugui decidir contactar.

 

 • C. Publicitat o difusió dels continguts presentats: Les persones participants al Portal declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada en les xarxes socials i mitjans públics, així com a través d'altres mitjans que l'organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.

 

 • D. No devolució del material: L'Ajuntament de Girona no té cap obligació de retornar el contingut remès per les persones participants.

 

 • E. Procediment d'avís i de retirada: L'Ajuntament de Girona processarà les peticions d'eliminació o de retirada de continguts que incompleixin les condicions d'ús del Portal. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats, pot sol·licitar a l'Ajuntament de Girona la retirada de continguts que incompleixin aquestes condicions. L'ajuntament també es reserva el dret de fer les comprovacions o les verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

 

 

 1. Política de privacitat i protecció de dades

 

 • A. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial: La persona que aporta el contingut declara, amb l'acceptació d’aquestes condicions, ser titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o ostentar drets suficients sobre aquest contingut. La persona remet el contingut a l'Ajuntament de Girona de forma voluntària per a la seva divulgació a través del Portal o de qualsevol altre mitjà que es consideri oportú.

  La titularitat de tots i cadascun dels continguts presentats que es trobin protegits o siguin susceptibles de trobar-se protegits pel dret de la propietat industrial i intel·lectual correspon a les persones autores i/o titulars d’aquests continguts.

 

L'Ajuntament de Girona no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que es pugui derivar de la publicació, la divulgació i/o la difusió dels continguts aportats sense el consentiment preceptiu dels seus titular legítims. Qualsevol vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial serà responsabilitat de la persona que aporti el contingut.

 


 • B. Protecció de dades: Amb l’acceptació d’aquestes condicions, la persona usuària dóna el seu consentiment exprés a l’Ajuntament de Girona per tractar les dades de caràcter personal que consten en el padró municipal d’habitants (document d’identitat i data de naixement) a efectes de realitzar les comprovacions necessàries sobre els condicionants per poder participar en el procés.

 

Així mateix, també dóna el seu consentiment per a què les dades de caràcter personal que consten en el fitxer del padró municipal d’habitants (nom i cognoms, data de naixement, adreça, sexe i barri) s’incorporin al fitxer PARTICIPACIÓ CIUTADANA, amb la finalitat de poder participar en els diferents processos de participació que generi l’Ajuntament de Girona o per a la realització d’estadístiques sobre els resultats d’aquests processos de participació ciutadana.

 

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, s’informa que les dades de caràcter personal introduïdes per la persona usuària  (nom d’usuari o d’usuària, adreça electrònica i document d’identitat) s’incorporaran al fitxer PARTICIPACIÓ CIUDADANA, del qual l’Ajuntament de Girona n’és el responsable. Aquestes dades seran objecte de tractament per a la gestió integral de la participació ciutadana de l’Ajuntament de Girona i per a la gestió del cens electoral quan sigui necessari pels processos participatius. Les dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el consentiment de la persona usuària o si no ho autoritza una llei.

 

En cas de modificació de dades, la persona usuària les haurà de comunicar a l’Ajuntament de Girona per procedir a la seva rectificació.

 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-se a l’Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1 - 17004 Girona).

 

 1. Normativa aplicable

 

Les normes de l'ordenament jurídic espanyol regeixen de manera exclusiva aquestes condicions d'ús. Qualsevol disputa, controvèrsia o reclamació derivada d'aquestes condicions d'ús, o qualsevol incompliment, rescissió o invalidació d'aquestes, es resoldran exclusivament davant dels jutjats competents.

 

 

 1. Revisió de les condicions d’ús

 

L'Ajuntament de Girona es reserva el dret de revisar aquestes condicions d'ús i la política de privadesa en qualsevol moment i per qualsevol raó. En aquest cas, les persones registrades seran avisades a través d'aquest espai en línia i, si continuen utilitzant el Portal, s'entendran acceptades les modificacions introduïdes.